اثرات بازی های رایانه ای در آموزش – هنر خوب زیستن | porseshneshan

افت تحصیلی نمره ای است که دانش آموز در امتحان بدست آورده است ، با توجه به اینکه سقف نمرات تا نمره 20 میباشد ، نمرات پائین تر از 20 به میران که از آن کاهش پیدا می کند افت تحصیلی می شود و باعث تکرار پایه تحصیلی می شود . یكی از تخصص های مورد نیاز دست اندركاران تعلیم و تربیت در سطوح مختلف سازمانی و اجرایی بر خوردار بودن از دانش ، مهارت سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی می باشدكه فقدان آن در عرصه عمل و اجرا ناكار آمدی فر آیند یاددهی- یادگیری را به دنبال خواهد داشت. عرضه شدند كه به تلويزيون وصل می شوند و واقع نمايی آن ها۸۵ تا ۹۵درصدبرآورد شده است. ۳٫ تنبل شدن ذهن: در این بازی ها ، به دلیل این که بیش تر ، کودک و نوجوان با ساخته ها و برنامه های دیگران رو به روست وکم تر قدرت دخالت و تصرف در آن ها را می یابد ، حالت انفعال گرفته و اعتماد به نفس او در برابر ساخته ها و پیشرفت دیگران متزلزل می شود .

جامعه آماری پژوهش حاضر را پسران مقطع اول دبیرستان های شهر تهران تشکیل می دهند که از آن میان، دانش آموزان پسر سال اول دبیرستانی واقع در منطقه چهار به عنوان جامعه در دسترس انتخاب شده است و تعداد حجم نمونه آماری ۳۰ نفر، در نظر گرفته شده است. برای رسیدن به آن محیط – شرایط واقعی و مشكلات موجود – بایستی بررسی شوند و تصمیماتی مبتنی بر اصلاح شرایط و مشكلات اتخاذ گردد تا نیل به اهداف مورد نظر را میسر سازد.

تاثیر بازی های رایانه ای بر بهره هوشی، زمان واکنش و زمان حرکت نوجوانان. مخرب ترین بازی های رایانه ای… نكته ديگر اين كه حتي المقدور از ورود بازي هاي غيرمجاز و مخرب به داخل كشور، توسط مراجع ذيصلاح ممانعت به عمل آيد و به دنبال آن نظارت جدي والدين بر كار فرزندان با كامپيوتر در خانه، خصوصاً استفاده از بازي هاي رايانه اي، اعمال شود و فرهنگ استفاده صحيح از بازي هاي رايانه اي به فرزندان آموخته شود. تحقیقی با عنوان “بررسی استفاده از بازی های رایانه ای و ارتباطات میان فردی نوجوانان” که توسط آقای مجید شمسه با راهنمایی خانم راودراد در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۵ انجام شده و نتیجه حاصل از آن این بود که بازی های رایانه ای سبب کاهش ارتباط میان فردی نوجوانان با خانواده و افزایش ارتباط میان فردی آن ها با دوستانشان می شود. اما معلم در رویکرد یادگیری مبتنی بر بازی های رایانه ای، برای این منظور فقط از بازی های رایانه ای استفاده می کند.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی های رایانه ای 2 – ارزشیابی تكوینی یا مستمر ( Formative Evluation) : در این ارزشیابی اطلاعات به طور مداوم جمع آوری و مورد استفاده قرار می گیرد و نیاز به بازخورد های فردی – محیطی دارد تا بتواند تصمیم گیری های لازم را در جهت افزایش اثر بخش برنامه ها یا فعالیتهای آموزشی اتخاذ كند. تعیین اینکه آیا برنامه آموزشی با کاربرد بازی، اثر بخش تر شده است یا خیر؟ هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است. حتی برخی، این بازیها رااز مصادیق تهاجم فرهنگی دانسته که مضامینی ضد ارزشی وضدفرهنگی دارند و در بسیاری از موارد از جاذبه های جنسی، بهره گیری می کنند (امین صارمی، ۱۳۷۵). و اهداف آموزشی این بازي هااغلب غیرمستقیم هستند و می توانند منتهی به تمرکز در فرآیند یادگیري شوند . افزایش میزان مشغولیت با بازی؛ بالتبع کاهش تماس و تعامل با دیگران را به همراه دارد که این امر ضمن آن که فرصت آموختن مهارت های اجتماعی موثر و کارا را از فرد سلب می کند، آموخته های قبلی وی را نیز رو به نقصان می برد؛ چرا که مهارت های اجتماعی به طور معمول آموخته می شوند و برای تصحیح و تداوم نیاز به پسخوراند دارند.

علل و عوامل گوناگونی در مسئله افت تحصیلی مداخله دارند ، نظریه پردازان آموزش و پرورش این عوامل را دسته بندی کرده و در گروههای کلی آنهارا معرفی و مورد بحث قرار داده اند که به ذکر بعضی از این دسته بندی ها می پردازیم ، این دسته بندی ها توسط ماهنامه آموزش استان اصفهان بیان شده است . بعضی از نظریه پردازان عوامل افت تحصیلی را به صورت زیر بیان می دارند . ب : استافل بیم ( stuffle beam) : ارزشیابی را در چهار نوع بیان می كند . می توان گفت؛ رویکرد مبتنی بر بازی، کلی تر از رویکرد یادگیری مبتنی بر بازی های رایانه ای است. محاسن بازی های رایانه ای… نتایج نشان داد بازی های رایانه ای بر بهره هوشی،زمان واکنش و زمان حرکت تاثیر معنی داری داشته است. استفاده از رایانه (که در میان پر مصرف ترین وسیله بازی های رایانه ای- ویدیویی قرار دارد) می تواند باعث کم شدن تعامل اجتماعی فرد گردد، به طوری که شخص زمان بیشتری را به تنهایی و زمان کمتری را با خانواده و دوستان سپری کند و در نتیجه به تدریج مهارت ها و شکیبایی برای اداره یک ارتباط اجتماعی در دنیای واقعی را از دست داده و یا از آموختن آن پیشینه تحقیق بازی های رایانه ای باز بماند.

مبانی نظری بازی های رایانه ای